Etusivu 2024-05-20T15:33:18+03:00
 • Millainen olisit parhaimmillasi?
 • Millä tavoin reagoit, toimit ja viestit?
 • Miten suhtaudut asioihin?
 • Mistä saat voimaa?
 • Mikä on perimmäinen tavoitteesi?
 • Mikä luo syvempää tyytyväisyyttä elämääsi?
 • Mikä estää sinua onnistumasta tavoitteissasi?
 • Mikä on sinulle todella tärkeää elämässäsi?
 • Mikä auttaa sinua purkamaan stressiä?

Jos mietit välillä näitä kysymyksiä, olet löytänyt juuri oikeaan paikkaan.

Tervetuloa lukemaan lisää!

Palvelut

Työnohjaus

Tasapainon avaimet

Mentorointi

Yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, työnohjaus työyhteisöille, esimiestyönohjaus, tiimityönohjaus ja prosessiohjaus

Yksilövalmennus, ryhmävalmennus, työyhteisövalmennus, esimiesvalmennus, muutosprosessivalmennus ja tiimivalmennus.

Mentorointi koulutyöhön, erityisopetuksiin, perhehoitajille, tukiperheille ja erityislasten vanhemmille.

Työnohjaus

Työnohjaus on vuorovaikutteista työhyvinvointia ja ammatillisuutta tukevaa toimintaa, joka selkiyttää osallistujan tilannetta ja auttaa oivaltamaan ja ratkaisemaan ammatillisia haasteita.

Työnohjauksen tavoitteena on:

 • vahvistaa ja tukea asiakkaan toimijuutta
 • tukea ammatillisuutta
 • auttaa käsittelemään työssä esiin nousseita tunteita
 • auttaa käsittelemään haasteellisia työtilanteita
 • auttaa arvioimaan ja löytämään omia voimavaroja
 • parantaa työsuorituksia
 • lisätä työhyvinvointia ja työn iloa
 • säilyttää ja parantaa työkykyä.

Työnohjaus voi olla:

 • yksilötyönohjausta
 • ryhmätyönohjausta
 • työyhteisötyönohjausta
 • parityönohjausta, jolloin työnohjaajia on kaksi
 • esimiestyönohjausta
 • tiimityönohjausta
 • prosessiohjausta (esim. muutosprosesseissa).

Työnohjaukselle asetetaan selkeät tavoitteet, joita arvioidaan prosessin aikana ja työnohjauksen päättyessä.

Työnohjaus on aina luottamuksellista.

Tasapainon Avaimet

Tasapainon Avaimet on monipuolinen ohjelma, joka tarjoaa innostavalla tavalla ymmärrystä itsensä johtamiseen, tiimien toimivuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Tasapainon Avainten avulla saa helpolla, käytännöllisellä ja oivalluttavalla tavalla avaimia arkeen niin työssä kuin yksityiselämässäkin heti sovellettavaksi.

Valmennuksessa osallistujat löytävät luontaiset vahvuutensa ja saavat ymmärrystä myös, miten toimia onnistuneesti erilaisten asiakkaiden, oppilaiden, työkaverien tai vaikkapa omien lasten kanssa.

Tasapainon Avaimet ei lokeroi ketään, vaan antaa ymmärrystä jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta.

Avaimia kommunikaatioon
eli näkyvät avaimet:

 1. reagointitavat
 2. asenteet
 3. toimintatavat

Avaimia motivaatioon
eli sisäiset avaimet:

 1. arkkityypit
 2. motivaatiotekijät
 3. päämäärät

Avaimia jaksamiseen
eli oman voiman avaimet:

 1. arvomaailma
 2. kompastuskivet
 3. tukipilarit

Lue lisää Tasapainon Avaimista.

Mentorointi

Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista, kokemusperäistä tietoa – siirretään kokeneelta
mentorilta kehityshaluiselle toimijalle. Tavoitteena on edistää mentoroitavan työuran hallintaa, omaa toimijuutta omassa ammatissa sekä ammatillista ja
henkistä kasvua.

Mentoroinnin sisältö määräytyy asiakkaan kysymysten, kehittymistarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Oppiminen tapahtuu mentorin ja asiakkaan välisen dialogian avulla. Kysy on avoimesta ja täysin luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan.

Mentori voi auttaa asiakasta keskustellen, opastaen, roolittaen, kuunnellen, sparraten, valmentaen, avaten uusia näköaloja, kyseenalaistaen tai ollen vaikka sillanrakentajana syvemmälle työelämään ja asiantuntijuuteen.

Mentorointi koulutyöhön, erityisopetuksiin, perhehoitajille, tukiperheille ja erityislasten vanhemmille.

Merja Hilliaho

 • luokanopettaja vuodesta 1985, KM Oulun yliopistosta 1985
 • työtä erityisopetuksessa vuodesta 2000
 • sijaisvanhempi vuodesta 2003
 • tukiperhevanhempi
 • Perhehoitoliiton sijaisvanhempien mentorikoulutus 2017
 • Tasapainon Avaimet –valmentaja 2017
 • Työnohjaaja (koulutus käyty Dialogic Oy:n kautta)

Asiakaskokemuksia

2021-03-12T10:23:41+02:00

Vanhusten hoivayksikkö

Aluksi pelkäsin tulla koko työnohjaukseen ja päätin, etten sano mitään niin isossa porukassa. Yllätyin, kun meidät jaettiin usein keskustelemaan ensin pienempiin ryhmiin , joista sitten asiat koottiin yhteiseen keskusteluun. Minäkin aloin uskaltaa ja koin, että minunkin mielipiteelläni on merkitystä!
Kiitos näistä toiminnallisista työtavoista!

2021-03-12T10:23:27+02:00

Teknisen toimen tiimit

Kiitos ohjaustyöstäsi teknisen toimen muutosprosessissa! Sait avattua muutosvastarintamme ja käännettyä sen kehitykseksi, uuden aluksi ja korjaavaksi prosessiksi, joka toi paljon uutta ja positiivista työyhteisöömme.  Alkusäikähdys, suuttumus ja harmi esimiehiä kohtaan muuttui yhteistyöksi, jossa pääsimme itsekin tekemään muutos- ja kehitystyötä!
Tästä on hyvä jatkaa! Kiitos!

2021-03-12T10:23:14+02:00

Hoivayksikön henkilökunta

Kiitos kriisityönohjauksesta yksikössämme! Yhteistyömme oli alkaessamme täysin kriisissä ja työnteko lähes mahdotonta. Yhteishenkemme työpaikalla ontui pahasti!
Saavutit meidän kaikkien luottamuksen tasapuolisuudellasi ja läpinäkyvällä otteellasi ja tunsimme tulevamme kuulluksi ja arvostetuksi. Otit vaikeat asiat vastaan tuomitsematta ja avasit ne yhteiskeskusteluissa esiin syyttelemättä ja syyllistämättä ketään. Johdit keskustelua varmasti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
Kiitämme sydämestämme tästä kaikesta! Nyt voimme jatkaa työnohjausyhteistyötä huoltaen tätä yhteishenkeämme ja tarttua ammatillisesti työpaikkamme jokapäiväisiin haasteisiin yhdessä, hyvässä hengessä!

2021-03-12T10:23:00+02:00

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatus on jonkinlaisessa murroksessa ja perheiden haastavat tilanteet heijastuvat päiväkoteihin, esikouluihin ja perhepäivähoitoon.
Yhteistyö sinun kanssasi on antanut uusia näkökulmia, tietoa ja ymmärrystä erityislasten kohtaamiseen, työkaluja arkityöhön ja rajaamisapua siihen, että työt eivät kulkeutuisi mukana vapaa-ajalle. Lisäksi prosessiohjauksellasi työpaikan yhteistyön toimivuuteen tuotti valtavan hyvän muutoksen työyhteisöissä! Suljettu vuorovaikutus muuttui avoimemmaksi, arvostus ja ymmärrys eri ryhmien kanssa vahvistui, työntekijät oppivat sanoittamaan asioita syyttelemättä ja syyllistymättä.
Arviointi toimii jatkuvan arvioinnin periaatteella ja sitoutuminen yhteisiin asioihin ja toimintamalleihin on vahvistunut huomattavasti!
Lämmin kiitoksemme! Tästä on hyvä jatkaa taas tänä vuonna!

2021-03-12T10:22:44+02:00

Sivistystoimenjohtaja

Määrärahojen tiukkuuden vuoksi mietimme aluksi, voimmeko ottaa työnohjausta koulutoimen henkilöstölle.
Kahden vuoden työnohjauskokemusten jälkeen voimme todeta, että sairaslomat työuupumuksen vuoksi ovat selkeästi vähentyneet ja osin loppuneet kokonaan. Laskin, että yhden henkilön jo kahden – kolmen viikon sairasloma-ajan sijaisen palkalla
olisi saanut asianomaiselle työnohjausta koko vuodeksi! Kun työuupumus valtaa työntekijän, siitä harvoin selvitään viikkojen tai muutaman kuukaudenkaan sairaslomalla. Työnohjauksesta emme enää tingi, sen merkitys on nyt nähty ja koettu ehdottoman tarpeelliseksi !

2021-03-12T10:22:28+02:00

Kunnan nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri

Olen ollut todella tyytyväinen työnohjaukseen, jota olen saanut syksystä 2019 keväälle 2020. Koen, että jokaisella ohjauskerralla on ollut itselleni suuri merkitys työssäjaksamiseni kannalta. Sain paljon ohjeita ja neuvoja, joista on ollut apua työotteeni kehittämiseksi ja ohjauskerroista saatu palaute on tullut tarpeeseen. Jokaisen ohjauskerran jälkeen töiden jatkaminen on tuntunut hieman keveämmältä, ottaen huomioon kuinka monipuolinen ja haastava oma työnkuvani on. Koin jopa, että oma työidentiteettini ja myöskin terve minäkuvani sai vahvistua ohjauskertojen aikana. Todella isot kiitokset ja hyvää alkanutta kesää!

2021-03-12T10:09:53+02:00

Opettaja 52v

Kiitos Merja sinulle kevätkaudella alkaneesta työnohjausjaksosta! Sinun kuunteleva, rauhallinen ja empaattinen otteesi niin kasvokkain kuin puhelimitse loi turvallisen ilmapiirin purkaa tuntojaan. Sinulla oli joka kerralle uusia välineitä, malleja, oivalluttavia kysymyksiä ja toisenlaisia näkökulmia, joiden avulla eteen avautui uusia maisemia. Usein myös sanoitit asiaa niillä sanoilla, jotka vasta olivat mielessäni! Kanssasi on ollut helppo jakaa ajatuksia, koska kuljemme samanlaisessa maastossa. Laitan toiveen ja suosituksen työnohjauksen jatkosta sinun kanssasi.

2021-03-12T10:09:41+02:00

Opettaja 51v

Työssäjaksamisen kannalta on ollut oleellisen tärkeää saada purkaa työssä koettua ja saada uusia näkökulmia omiin kokemuksiin ja haasteisiin. Olen aaanut puhua siitä, mikä kulloinkin on ollut pinnalla ja kysymyksilläsi olet avartanut ajatteluani.
Olet niin ihana ja työssäsi taitava.

Blogi

4.syyskuu

Onko työnohjaus kallista – vai sittenkin edullista ?

4.9.2020|

Työnohjauksen hinnasta keskustellaan aika ajoin työyhteisöissä.Siinä vaiheessa, kun mitään suurempia ongelmia ei ole, työnohjaus saatetaan mieltää kalliiksi. ”Meidän budjetissa ei ole varattu siihen määrärahaa”, kuulee usein sanottavan. Ja silloinhan se on ongelma työnohjausta tarvitsevalle tai [...]

19.elokuu

Kohtaamisia – Aiempia ja tulevia

19.8.2020|

Kolmen antoisan työnohjausvuoden aikana olen saanut kohdata paljon erilaisia ihmisiä. Nöyräksi vie mielen, kun ihmiset avaavat työnohjauksissa monenlaisia itseä ja omaa työtä koskevia asioita. Varsinkin yksilötyönohjauksissa puhe kääntyy välillä myös työhön vaikuttaviin yksityiselämän käänteisiin, vaikuttaahan [...]

29.lokakuu

Onko toimijuutesi tallella?

29.10.2017|

Olen työvuosieni aikana yhä useammin löytänyt itseni pohtimasta työelämän haasteita yleisesti. Olen miettinyt, mikä saa meidät väsymään, jopa uupumaan työssämme ja mikä taas saa jaksamaan. Miten työstä, jonka olemme itse valinneet ja johon olemme itse [...]

9.syyskuu

Nyt se on menoa!

9.9.2017|

  Olen juuri palannut ensimmäiseltä opiskelujaksoltani Jyväskylästä. Kyllä! Minä, 55-vuotias luokanopettaja Reisjärveltä, olen aloittanut opiskeluni, matkani kohti ”voimavarakeskeisen työnohjaajan” ammattia. Sinulle, joka kysyt, miten vielä vähän ennen eläkeikääni innostuin opiskelemaan, vastaan näin: Olen vasta ihan [...]

Yhteystiedot

Pyydä tarjous, kysy lisätietoja, jätä yhteydenottopyyntö tai anna palautetta!

Työnohjaus- ja mentorointipalvelu Merja Hilliaho

040 411 6634

tyonohjaushilliaho@gmail.com

Ylilestintie 255
85900 Reisjärvi